Praktiske spørgsmål...

 

 

Nedenfor har vi samlet en række af de mest almidelige kirkelige begivenheder og administrative gøremål, som typisk opstår for menighedens medlemmer i forbindelse med kirkelige handlinger.

 

Fødsel

Dåb

Førstekommunion

Firmelse

Optagelse / konvertitundervisning

Vielse

Begravelse

Leje af menighedssal

Jeg har skiftet kontaktoplysninger (adresse, mail, telefon mm.)

Medlem af sognet?

Kirkeskat

Ny dåbsattest

Navneændring

 

Fødsel

Fødsel skal anmeldes til sognepræsten eller kordegnen i det folkekirkesogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Anmeldelsen vedlægges forældrenes dåbs- eller navneattester og vielsesattest (for så vidt det drejer sig om ægtepar).

 


Dåb

Det er ikke nødvendigt at navngive barnet i Folkekirken før dåben.

Dåben kan finde sted under søndagens højmesse eller uden for en messe f.eks. en lørdag. Hvad enten der er tale om barne- eller voksendåb retter man henvendelse enten til sognepræst pastor Niels Engelbrecht eller til residerende præst ved kirken, p. Gerhard Sanders SJ. Klik venligst hér.

 


Førstekommunion

Børnenes første kommunion - første altergang - er en stor fest. Børnene er nu så store at de kan deltage bevidst i messen. De bliver forberedt i et forløb, der præsenterer de fundamentale sandheder i den kristne tro ligesom de får en introduktion til messens forløb. Forberedelsen finder normalt sted når barnet går i 2. klasse og begynder hvert efterår.

Se mere om førstekommunion på denne side.

 


Firmelse

På de fleste europæiske sprog kaldes firmelse for konfirmation. På tysk og dansk kaldes det for firmelse, for at skelne sakramentet fra den folkekirkelige konfirmation. Den katolske firmelse er et sakramente, som kendes siden urkirken. Firmelsen aktualiserer hvad dåben allerede udsiger, at mennesket fundamentalt set står i relation til skaberen, at Helligånden nyskaber mennesket i kærlighed og tro, og at den døbte er sendt til verden for at virkeliggøre Guds vilje.

Firmelsen kan gives én gang i livet, almindeligvis i 12-15 års alderen, til en praktiserende katolik, der har fulgt undervisningen, men også til døbte i andre trossamfund, som ønsker at konvertere til katolicismen. Se mere om firmandundervisning.

 


Optagelse / konvertitundervisning

I Storkøbenhavn tilbydes et konvertitkursus, som vi anbefaler til almindeligt interesserede og som finder sted i tilknytning til Sankt Ansgars Kirke. Er du imidlertid nogenlunde afklaret, finder vi ud af et forløb der fører frem til firmelse/optagelse i den katolske kirke, enten ved forberedelse ved sognepræsten eller en anden fra menigheden. Selvom der er tale om en væsentlig beslutning, skal den dog omvendt heller ikke overdramatiseres. At være katolik er først og fremmest et liv, der gerne skulle være indlysende og forløsende.

Undervisningen op til optagelsen er afhængig af den enkeltes behov og ønsker, og har først og fremmest som mål at give en fordybelse af livet i tro.

 


Vielse

Ved ønske om vielse kontaktes sognepræsten mindst 6 måneder før, så tid og sted kan aftales og den øvrige forberedelse kan finde sted.

 

For at blive gift, skal parterne være "frie", det vil sige, at de skal være ugift eller den tidligere ægtefælle være død. Ægteskab indgået på rådhus eller i ikke-katolsk kirke mellem to ikke-katolikker, anses som udgangspunkt for at være gyldigt. Også hvis et sådant ægteskab er borgerligt opløst, er det en hindring for vielse i den katolske kirke.

 


Begravelse

Enhver med tilknytning til Jesu Hjerte Kirke kan blive begravet herfra. Også udefra kommende præster kan foretage begravelsen, hvis det ønskes.

 

Med hensyn til dåb, vielse og begravelse er det mest almindelige naturligvis at de pågældende enten bor i sognet eller har godt kendskab hertil, evt. personligt kendskab til sognepræsten, men alle er naturligvis velkomne til at rette henvendelse.

 


Leje af menighedssal

Kontakt kirkekontoret, tlf. 2985 6080, mail: kirkekontor@jesuhjertekirke.dk

 


Jeg har skiftet kontaktoplysninger (adresse, mail, telefon mm.)

Send venligst dine ændrede oplysninger til sognekontor@jesuhjertekirke.dk

 

 


Medlem af sognet?

Mange katolikker er ikke registreret i den katolske kirke, men det er vigtigt, at man bliver det. Det er nemlig en uoverkommelig opgave at holde overblik over menigheden, især når vi ikke får flyttemeddelelser.

 

Hvis du ikke er registeret - det vil sige: hvis du hverken modtager Katolsk Orientering eller sognebladet, - så skal du rette henvendelse til  sognekontoret og opgive navn og adresse. Klik på denne side.

Husk også at give meddelelse, når voksne børn flytter hjemmefra.

 

Ønsker du at løse sognebånd til Jesu Hjerte Kirke, kontakt venligst sognepræsten ved Jesu Hjerte Kirke, Niels Engelbrecht.

Orientér venligst også sognekontoret i den menighed, du forlader!

 

 


Tilmelding til kirkeskat

Den katolske kirke kan ikke overleve uden din indsats!

Kontakt den ansvarlige for kirkeskatten på Katolsk Bispekontor, Lilian Munch Jakobsen på lj@katolsk.dk

Se mere om katolsk kirkeskat på dette link.

 

 


Ny dåbsattest

Udstedes på forlangende. Forvaltningsloven kræver skriftlig eller personlig henvendelse. Telefonisk henvendelse er normalt ikke tilstrækkelig. Opgiv navn og evt. eget efternavn (for gifte) fødselsdato, dåbstidspunkt (anslået, hvis ikke kendt), og husk adresse.

 

Anmodning om attester sendes pr. mail til kirkekontor@jesuhjertekirke.dk  - brev til kirkekontor, Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4A, 1616 København V

 


Navneændring

Henvendelse sker lettest til et folkekirkesogn, som udleverer de nødvendige formularer. De sendes udfyldt til sognekontoret, der hurtigst muligt vil ekspedere sagen.

 

 

 

Søndag: kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk esse

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk